Privacybeleid IndustryID

Als IndustryID zijn wij ons er van bewust dat u vertrouwen moet kunnen stellen in de manier, waarop wij met uw privacy omgaan. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om deze te bewaken en te beschermen. Op deze pagina informeren wij jou welke gegevens we verzamelen als je deze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen.
IndustryID respecteert de privacy van alle gebruikers van haar met gebruikersnaam en wachtwoord beveiligde site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van IndustryID. Je dient je ervan bewust te zijn dat IndustryID niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die niet onder haar beheer vallen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.
IndustryID kan dit Privacybeleid aanpassen waarover u tijdens het inschrijfproces wordt geattendeerd. Wij raden u dan ook aan het Privacybeleid regelmatig te lezen.

IndustryID is een product van de FEDAcademie, gevestigd aan Stephensonweg 14, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
FEDAcademie
(https://IndustryID.eu)
Stephensonweg 14 +31 (0)183 822 992
A.I.M. Braakman is de functionaris gegevensbescherming van FEDAcademie hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

FEDAcademie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten die vallen onder de IndustryID en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een foto toe te voegen aan je aangemaakte profiel op deze website, in correspondentie en/of telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten gemeld op of via deze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze IndustryID website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FEDAcademie verwerkt op de IndustryID website je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Registratie van de door jou gevolgde opleidingen en/of behaalde certificaten en/of diploma’s
 • Je te informeren over de eventuele einddatum van een registratie en/of certificaat
 • Je toegang te laten verkrijgen tot industriële installatie of plants
 • Wijzigingen van eventuele andere diensten en/of producten

Geautomatiseerde besluitvorming

FEDAcademie neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die ( aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FEDAcademie) tussen zit. FEDAcademie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Smardly card
 • Beveiligde web omgeving geplaatst op een Europese server Amazone Web Services

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FEDAcademie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende ( categorieën) van persoonsgegevens:

 • Veilig werken met hydrauliek maximaal 7,5 jaar
 • Registratie van certificaten behaald bij een CETOP gecertificeerd trainingscentrum
 • Registratie van diploma’s behaald bij een geaccrediteerd examen centrum

Delen van persoonsgegevens met derden

FEDAcademie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens blijft gewaarborgd. FEDAcademie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FEDAcademie maakt enkel gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en diensten. Er worden geen cookies of vergelijkbare technieken gebruikt voor marketingdoeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door onze stichting FEDAcademie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. FEDAcademie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

FEDAcademie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FEDAcademie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons contact op via [email protected]